Exekuce na plat – proč, z čeho jak a kde

Jste-li dlužníkem, který řádně a včas neplní své závazky vůči věřiteli či věřitelům, může se stát, že vás postihne exekuce mzdy. O jejím provedení rozhodne vždy soud, a to na návrh exekutora pověřeného věřitelem vymožením dlužné částky.

Srážky ze mzdy

Exekuce na plat je jedním z postihů, kterým se v podstatě nelze vyhnout, neboť soudní rozhodnutí o provádění srážek obdrží přímo zaměstnavatel povinného, tj. dlužníka, který exekuci provede ještě před vyplacením mzdy. Vám jako dlužníkovi, bude tedy nadále vyplácena mzda již ponížená o částku zaslanou věřiteli.

Z čeho se sráží

Protože však i dlužníci musí za něco žít, pamatuje zákon na tuto skutečnost stanovením jednoduchého výpočtu, kolik peněz maximálně smí exekuce z vašich příjmů ukrojit.

Přečtěte si:  Zastavení exekuce

Vychází se vždy z čisté mzdy a exekuci podléhají jednak příjmy z hlavní i vedlejší pracovní činnosti, jednak příjmy z dohod o provedení práce a provedení činnosti, a to včetně odměn, prémií, atp. Pro účely exekuce však nelze započítat např. stravenky, cestovní náhrady a další obdobné příjmy spojené s výkonem zaměstnání.

Kolik se sráží

Existuje tzv. základní nezabavitelná částka, tj. 5 326 Kč, ke které se připočítává ještě 1 131,50 Kč má-li dlužník manželku či manžela a dalších 1 131,50 Kč na každé nezaopatřené dítě do 26 let, které dlužník vyživuje. Na tyto peníze nemůže ani exekutor. Takto vypočítaná základní nezabavitelná částka se odpočte od čisté mzdy a další postup závisí na výši zůstatku. Je-li tento nižší nebo roven částce 7 989 Kč, rozdělí se na tři části, z nichž jedna náleží k částce nezabavitelné, tedy dlužníkovi, jedna je použita na krytí přednostní pohledávky a jedna na krytí nepřednostní pohledávky. Pokud existuje jen jeden dluh, zůstává částka na nepřednostní pohledávku rovněž majetkem dlužníka. Je-li zbývající částka vyšší, rozpočte se na oněch zmíněných 7 989 Kč, se kterými je naloženo stejně, zbytek je pak celý použit na úhradu přednostní pohledávky. Srážky jsou prováděny do úplného zaplacení dluhu, nevyrovná-li jej dlužník dříve za použití jiných finančních prostředků.

Přečtěte si:  SEO analýza webu