Nepřednostní pohledávky

To jestli jsou srážky ze mzdy prováděny na nepřednostní pohledávky nebo naopak na přednostní pohledávky hraje svoji roli při stanovení výše částky, která se zaměstnanci strhne v rámci exekuce na plat. Pro úhradu nepřednostní pohledávky se totiž může použít pouze jedna třetina z rozdílu nezabavitelné částky a čisté mzdy. U přednostních pohledávek se pak mohou strhnout až dvě třetiny.

Co jsou to nepřednostní pohledávky

Velmi zjednodušeně je možné říci, že nepřednostní pohledávky jsou všechny ty, které nejsou vyjmenovány jako přednostní v příslušném zákoně. Přednostní pohledávky jsou stanoveny zákonem č. 99/1963 Sb., (občanský soudní řád).  Konkrétně je pak uvádí paragraf § 279 písmeno 2.

Jako přednostní pohledávky jsou určeny především dluhy za nezaplacené výživné (alimenty). Dále sem spadaní neuhrazené daně a další podobné poplatky. Jako přednostní pohledávky pak zákon určuje i nedoplatky na sociálním, zdravotním pojištění. Stejně tak i všechny neoprávněné přeplatky za podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikace nebo za další sociální dávky.  Patří sem i náhrada škody za ublížení na zdraví nebo úhrada škody v souvislosti s úmyslnými trestnými činy.

Nepřednostní pohledávky jsou pak všechny ostatní dluhy. Může se jednat o různé neplacené poplatky. Dluhy za půjčky od banky nebo další spotřebitelské půjčky a úvěry.

Jak se rozdělují srážky ze mzdy mezi pohledávky

Pokud má zaměstnanec více pohledávek, resp. pokud je souběžně nařízeno provádět exekuce z platu pro různé pohledávky, tak postup proplacení jednotlivých závazků je následující:

  • Nejprve jsou vždy propláceny pohledávky na výživném. Ty mají zvláštní postavení a jsou nadřazení i všem ostatním přednostním pohledávkám. Pokud na úhradu dluhů na výživném nestačí druhá třetina ze zabavitelné částky, pak může být výživné uhrazeno i z třetiny určené na nepřednostní pohledávky.
  • Má-li dlužník více pohledávek, pro úhradu dalších pohledávek pak rozhoduje jejich pořadí
  • Pořadí je určeno dnem, kdy bylo nařízena exekuce na plat. Dříve nařízené exekuce jsou tak uspokojovány jako první, další pak čekají na to, až na ně dojde řada (s výjimkou pohledávek na výživném).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *