Exekuční příkaz k zajištění majetku

Přestože exekutor častěji při vymáhání pohledávky sáhne po možnosti obstavit povinnému a jeho manželu-manželce plat a účet, výjimkou není ani zajištění movitého majetku.

Proč a jak

Exekutor vychází z faktu, že nelze s jistotou předpokládat, že částka zajištěná v hotovosti pokryje nejen uhrazení vymáhané částky, ale také náklady spojené s exekucí. Proto v exekučním řízení může zajistit majetek až v takovém blíže nespecifikovaném rozsahu, aby jeho prodej bezpečně pokryl úhradu dluhu i náklady s exekucí spojené.

Nepřiměřená výše

Opakovaně se ovšem stává, že bývá vystaven exekuční příkaz na majetek, jehož hodnota i mnohasetnásobně přesahuje výši dluhu. Lze se v takovémto případě bránit? Exekutoři operují s tvrzením, že předem nelze stanovit, jestli se v průběhu exekuce podaří zajistit majetek v odpovídající výši, a proto se vystavují např. exekuční příkazy prodejem movité věci i tehdy, jedná-li se o v podstatě zanedbatelnou, či s hodnotou věci nesrovnatelně nižší, částku. Sám dlužník má vždy možnost označit exekutorovi svůj majetek, který zjevně a nepochybně postačuje k úhradě vymáhané částky.

Přečtěte si:  Exekuce na řidičský průkaz

Váš dluh – vaše zodpovědnost

Námitku na nepřiměřenost exekuce je oprávněn vznést dlužník, ale je také jeho povinností navrhnout jiný – dostačující způsob uspokojení věřitele. Jestliže tak neučiní nebo jiný způsob neexistuje, tj. neexistuje jiný hodnotou přiměřenější majetek, může soud rozhodnout i o exekuci majetku v nepřiměřené výši – např. celého domu k úhradě dluhu ve výši desetitisíců korun, která bude provedena tím způsobem, že po uspokojení věřitele a úhradě nákladů spojených s provedenou exekucí a prodejem majetku, bude rozdíl v ceně vyplacen dlužníkovi.